top of page

Hanging scrolls by Fukui-ken sando ( Kichido Utsumi,  Undo Nagata , and Kaido Yamada ), who were known as Nangaka  and accomplished their achievements, and ''Yoshio Oishi Chijyoukito-no-zuhuku'' by Bokusen Shimada, who studied under Hashimoto Gaho. Calligraphy by Yoshinaga Matsudaira, the 16th lord of the Fukui domain, and his contemporaries Sanai Hashimoto, Sekkou Nakane, Kousei Yuri , Shounan Yokoi , and others are exhibited under the title ''Kyoudo-Fukui-no-senkeniboku-to-gajinten'' 

Permanent exhibition

Permanent Exhibition

bottom of page